logo-design-15

20 biểu tượng logo với thông điệp ẩn!

Trong những năm qua, chúng tôi đã bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của một thiết kế logo. Chúng tôi đã nhận ra thực tế là một biểu tượng đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng bản sắc của mỗi doanh nghiệp.

Dưới đây là một bộ sưu tập mới thú vị của 20 biểu tượng mang tính trừu tượng và biểu cảm.

Logo Head

Logo Design 1

Farm 2 Fork

Logo Design 2

Roster Forge

Logo Design 3

Aquafrica

Logo Design 4

Empire

Logo Design 5

Franz Bernard

Logo Design 6

Point

Logo Design 7

Green One

Logo Design 8

Eat

Logo Design 9

Fork Ever

Logo Design 10

Eight Bones

Logo Design 11

Night Golf

Logo Design 12

Branding in Business

Logo Design 13

Dig

Logo Design 14

One Down

Logo Design 15

Inequality Records

Logo Design 16

Pause

Logo Design 17

Umbrella

Logo Design 18

Aleksandra Winiarska

Logo Design 19

Good Duck

Logo Design 20