Stecth-muckup-free

Sketchbook Mock-Up

Thiết kế mô hình làm sãn cho các designer.
Giải pháp nhanh chóng cho các nhà thiết kế để hình dung nó. Sử dụng Photoshop chức năng đối tượng thông minh, bạn chỉ có thể chuyển đổi thiết kế 2D của bạn vào một 3D thiết kế thực tế trong vài giây.

Stecth-muckup-02

Format: Layered PSD

Smart Objects: Yes 
Dimensions: 1280×853 px
Minimum Photoshop Version: CS4
File Size: 4.5 Mb

Download PSD here